21 มีนาคม 2561 นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เปิดการสัมมนา "โครงการอภิปรายและประกาศใช้ธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริต" โดย นายสมชัย ถิวะวีนธุ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ


คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดโครงการอภิปรายและประกาศใช้ธรรมนูญชุมชน/หมู่บ้านเพื่อสร้างกลไกการป้องกันเฝ้าระวังยับยั้งการทุจริตผนึกกำลัง "คนไทยไม่เอาโกง" สร้างสังคมพลเมือง (Civil Society) หรือประชาสังคม อันเกิดจากการรวมกลุ่มของพลเมือง โดยมีจิตสำนึกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน การตระหนักรู้ เกิดความละอาย และเกรงกลัวไม่ให้มีการกระทำการทุจริตในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ในการรักษาทรัพยากรหรือใช้ทรัพยากรในหมู่บ้าน/ชุมชนให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และคุ้มครองผลประโยชน์ของหมู่บ้าน/ชุมชนเอาไว้